Szyszkowicz2

23 teksty – auto­rem jest Szyszko­wicz2.

Nie pat­rz tak na mnie! Ja tyl­ko usycham z bra­ku Ciebie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 8 czerwca 2013, 17:44

Zaw­sze wy­ciągam rękę, by mnie ktoś złapał, jed­nak nikt nie chce.... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 maja 2012, 21:33

Nie tak łat­wo poz­być się nadziei, nie tak łat­wo przes­tać cze­kać na coś cze­go nie będzie… 

myśl
zebrała 38 fiszek • 16 sierpnia 2011, 19:32

To niehu­mani­tar­ne, gdy jest się przy­wiąza­nym do krzesła przez włas­ne myśli i jed­nocześnie zmusza się ciebie do pat­rze­nia na nóż… 

myśl
zebrała 30 fiszek • 18 maja 2011, 16:21

His­to­ria jest dziwką proszę Państwa!!!
Każde­mu da­je się wy­korzys­tać, jak chce i ile chce. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 1 maja 2011, 22:25

I był ta­ki ok­res, kiedy byłem szczęśli­wy.
Szko­da, że wte­dy o tym nie wiedziałem… 

myśl
zebrała 69 fiszek • 30 kwietnia 2011, 22:48

Kocham duszą, a nie ciałem. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 28 kwietnia 2011, 20:15

Żaden człowiek nie jest głupi, tyl­ko głupio postępuje. 

myśl
zebrała 85 fiszek • 16 marca 2011, 18:58

Mo­je naj­większe uza­leżnienie – chęć prze­bywa­nia w to­warzys­twie dru­giego człowieka… 

myśl
zebrała 74 fiszki • 14 marca 2011, 19:02

Sza­nuj­my naszych przy­jaciół, bo nie ma nic gor­sze­go niż umiera­nie w samotności… 

myśl
zebrała 67 fiszek • 11 marca 2011, 23:16
Szyszkowicz2

"Historia magistra vitae est."

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Szyszkowicz2

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

28 września 2014, 18:35Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Oddałbym całą skrzy­nię myśli [...]

26 września 2014, 09:22.Rodia sko­men­to­wał tek­st Oddałbym całą skrzy­nię myśli [...]